ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

 

За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Ню Вижън Бутик ЕООД за решението си да се откаже от договора, като посочи стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
За упражняване правото на отказ Ню Вижън Бутик ЕООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път Стандартен формуляр за упражняване на право на отказ при online покупки на електронен адрес office@nvb-bg.com. Формулярът може да бъде свален от тук. В тези случаи Ню Вижън Бутик ЕООД незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.


Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка, задължително заедно с придружаващите ги документи, като ги предаде на Ню Вижън Бутик ЕООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора. Върнатите стоки трябва да отговарят на следните изисквания:

- нямат механични повреди;

- са придружени от оригиналната си опаковка и имат търговски вид;

- придружени са от приложената гаранционна карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които са били получени.


Ню Вижън Бутик ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си по навременното връщане на стоката, без да уведоми Ню Вижън Бутик ЕООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Ню Вижън Бутик ЕООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

 

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Ню Вижън Бутик ЕООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.


При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
Рекламацията се подава устно на посочения от Ню Вижън Бутик ЕООД телефон или писмено чрез посочения имейл.


При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.


При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка, платежно нареждане или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Ако Ню Вижън Бутик ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от две години, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.


Ню Вижън Бутик ЕООД поддържа регистър на предявените рекламации.

 

Когато Ню Вижън Бутик ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя един екземпляр на Потребителя.
Ню Вижън Бутик ЕООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от датата на предявяването на рекламацията от Потребителя.


Ако стоката не е поправена или заменена след изтичането на един месец, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума, или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.


Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не понася значителни неудобства.

 

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора за продажба и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.


Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.